RETRO
CHATY
SOBĚŠKY

Datový zdroj 40

MENU

Obchodní podmínky – PL

Horní Soběšovice č.e. 23, 739 38 – Retrochaty

 

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky o poskytování ubytování upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem ubytování v soukromí (dále jen ubytovatel) a objednatelem ubytování (dále jen objednatel) a objednatelem společně s ubytovatelem (dále jen strany).
1.2. Tyto podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi ubytovatelem a objednatelem.

 

Rozsah ubytování a služeb

2.1. Ubytovatel poskytne objednateli ve sjednaném termínu ubytovací služby v příslušném typu ubytovacího prostoru s odpovídající kategorizací v ubytovacím zařízení ubytovatele.
2.2. Ubytovatel poskytne objednateli ubytovací kapacitu a služby za účelem ubytování.
2.3. Ubytovatel je povinen předat objednateli objednané apartmá ve stavu odpovídajícím požadavkům objednatele a způsobilém pro řádné užívání. Zároveň zajistit nerušený výkon práv spojených s ubytováním a dalšími službami.

 

Cena

3.1. Objednatel se zavazuje za poskytnutí ubytování a služeb podle smlouvy zaplatit ubytovateli cenu specifikovanou pro jednotlivé typy ubytovacích prostor a služeb dle ceníku.
3.2. Pokud byla cena ubytování a služeb specifikována samostatným ceníkem, který je připojen ke smlouvě jako její nedílná příloha, pokládá se tento ceník za dohodnutou cenu ubytování a služeb platnými dle smlouvy.

 

Splatnost ceny

4.1. Úhrada částky za ubytování a služby bude provedena dle písemné objednávky těmito možnými způsoby
4.1.1. poukázáním zálohy na účet ubytovatele ve výši 50% z celkové částky za objednané ubytování se splatností 3 dny od provedení objednávky (uzavření smlouvy) a doplatkem dle přesného vyúčtování v poslední den ubytování
4.1.2. celou částku za ubytování a služby poslední den ubytování v případě, že nebyla uhrazena záloha na ubytování
4.1.3. poukázáním celkové částky za objednané ubytování a služby na účet ubytovatele před nástupem ubytování

 

Práva a povinnosti objednatele

5.1. Objednatel má tyto základní práva
5.1.1. právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb
5.1.2. právo být seznámen s případnými změnami služeb a ceny
5.1.3. právo zrušit svoji účast před nástupem na pobyt odstoupením od ubytování za podmínek podle článku 5. smlouvy
5.1.4. právo na reklamaci ubytování a služeb v souladu s reklamačním řádem dále uvedeným
5.1.5. právo na ochranu dat uvedených v objednávce před nepovolanými osobami
5.2. Objednateli dále náleží tyto povinnosti
5.2.1. bez zbytečného odkladu sdělovat ubytovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
5.2.2. dodržovat ubytovací řád
5.2.3. uhradit eventuální škodu, kterou způsobil svým chováním v ubytovacím zařízení, kde čerpal ubytovací služby zajištěné dle objednávky (smlouvy)
5.2.4. uhradit kompletní částku vypočítanou ubytovatelem za poskytnuté ubytovací služby

 

Zrušení pobytu, smluvní pokuty

6.1. Objednatel je oprávněn od ubytování odstoupit bez udání důvodu formou písemného oznámení ubytovateli nejpozději 150 dnů u jednotlivé rezervace a 180 dnů u skupinové rezervace (více jak 3 apartmá) před plánovaným nástupem ubytování. V tomto termínu nevzniká ubytovateli právo na úhradu jakýchkoliv poplatků. Právo na úhradu jakýchkoliv poplatků nevzniká ubytovateli rovněž v případě zrušení smlouvy z důvodu neodvratitelné události (např. přírodní pohromy, válečný konflikt).
6.2. Pro případ odstoupení od ubytování po termínu uvedeném v odstavci 6.1. těchto podmínek ze strany objednatele, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích, si smluvní strany sjednávají tyto podmínky:
6.2.1. storno poplatek – odstupné ve výši 50% z požadované zálohy za objednané ubytování v případě odstoupení od ubytování v termínu 31 až 21 dnů před nástupním termínem ubytování.
6.2.2. storno poplatek – odstupné ve výši 65% z požadované zálohy za objednané ubytování v případě odstoupení od ubytování v termínu 20 až 09 dnů před nástupním termínem ubytování.
6.2.3. storno poplatek – odstupné ve výši 90% z požadované zálohy za objednané ubytování v případě odstoupení od ubytování v termínu 09 až 05 dnů před nástupním termínem ubytování nebo cena za první noc (vyšší obou hodnot)
6.2.4. storno poplatek – odstupné ve výši 100% z požadované zálohy za objednané ubytování v případě odstoupení od ubytování ve lhůtě kratší než 96 hodin před nástupním termínem ubytování (počítáno od 14:00 hod. v den objednaného příjezdu)
6.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od ubytování v případě porušení právních povinností i obecně závaznými právními předpisy ze strany ubytovatele, zejména v případě, že ubytovatel nesplní svou povinnost uvedenou v odstavci 6.4. podmínek. Ubytovatel nese v takovém případě odpovědnost za škodu objednateli vzniklou a je povinen vrátit objednateli již přijatá plnění.
6.4. Ubytovatel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o veškerých skutečnostech, které by mohly mít za následek nesplnění jeho závazků. Ubytovatel se dále zavazuje kdykoliv na žádost objednatele hodnověrným způsobem prokázat, že má k dispozici pro objednatele ubytovací kapacity, přičemž objednatel je oprávněn stanovit způsob, jakým bude tato skutečnost prokázána. Nedodržení této povinnosti je důvodem k odstoupení od ubytování ze strany objednatele s tím, že ubytovatel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv plateb a vrátí již poskytnutá plnění.
6.6. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, má objednatel nárok na bezodkladné odstranění závady a slevu z ceny plnění odpovídající míře porušení smlouvy ubytovatelem. Vadné plnění oznámí objednatel ubytovateli bez zbytečného odkladu, obě strany o vadném plnění sepíší záznam s uvedením opatření k nápravě nebo výši slevy. Objednatel je povinen veškeré své výhrady neprodleně sdělit, aby mohla být včas uskutečněna náprava. Opomene-li objednatel z vlastní viny na nedostatek včas poukázat, nárok na slevu zaniká. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

 

Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

7.1. Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však 5 dnů před nástupním termínem (poskytnutím první služby). V tomto případě obdrží objednatel peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá objednatel nárok na žádné další náhrady.

 

Zpracování osobních údajů

8.1. Objednatel uděluje souhlas, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedeného v potvrzení objednávky nebo ve smlouvě o ubytování zpracoval ubytovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze odpovědným pracovníkům ubytovatele. Objednatel prohlašuje, že je zmocněn a objednávkou nebo podpisem smlouvy uděluje souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. rovněž i jménem všech uvedených osob v objednávce nebo na smlouvě o ubytování.

 

Platnost

9.1. Tyto „Všeobecné obchodní podmínky” platí pro účastníky pobytu v ubytovacím středisku
Retrochaty Horní Soběšovice 23,73938
9.2. Vstupují v platnost dne 1. 7. 2018 a účinnosti nabývají v okamžiku jejich podpisu zákazníkem, odesláním elektronické rezervace z internetových stránek, projevem své vůle psanou formou, telefonickou objednávkou ubytování či potvrzením ubytování elektronickou cestou, e-mailem.